گاو لیموزین

 

نژاد گاو لیموزین گاوی با کیفیت بالای بافت ماهیچه ای و گوشتی می باشد که منشاء آن مناطق لیموزین و مارچه فرانسه می باشد . لیموزین در ابتدا عمدتاً در بارکشی مورد استفاده قرار می گرفت اما افزایش توجه به این نژاد به عنوان منبع با کیفیت گوشت از حدود 200 سال پیش افزایش یافت. در جهت اطمینان از خلوص نژادی و پیشرفت توسط ثبت و پرورش ، کتاب خلوص نژادی در سال 1886 در فرانسه ایجاد گردید که همین استاندارد های کامل اجباری در نژاد وضع شده بود سبب رضایت کامل می گردید.